Rechten en plichten voor kopers die handelen op de Oximo online vastgoedmarkt.

Zoals reeds in één van mijn vorige bijdragen gesteld, organiseert men bij Oximo, dé online vastgoedmakelaar, een onderhandse verkoop met mogelijkheid tot online bieden vanaf een bepaald minimumbedrag tot en met een direct kopen prijs.
Daarnaast kan de koper-bieder ook genieten van alle consumentenvoorwaarden zoals de 7 dagen bedenktijd en het voorbehoud van financiering.

Hoe wordt er in het noodzakelijke juridische kader voorzien?
In het algemeen:
- de Oximo gebruiksvoorwaarden staan te lezen onderaan op elke pagina van de website 
- bij elke registratie van een gebruiker dienen de gebruiksvoorwaarden vooraf te worden aanvaard
- elke actie die de gebruiker-koper onderneemt wordt door het systeem gelogd zowel op het niveau van de website als op het niveau van de overeenstemmende bevestigingsmails

Op het niveau van de pandfiche:
- door vanaf de aanvang van de aanbieding te zorgen voor een volledig online verkoopdossier met alle noodzakelijke wettelijke documenten en bijlagen
- met een dubbele prijszetting namelijk een direct kopen prijs en een minimumwaarde vanaf dewelke er biedingen mogelijk zijn

Op het niveau van de biedingprocedure:
- een bod is bindend onder voorbehoud tot het bekomen van een financiering. Indien de bieder geen financiering bekomt, kan hij dus afzien van aankoop. In dit geval dient de bieder er wel rekening mee te houden dat er een gebruiksvergoeding verschuldigd is aan Oximo van € 1.500,- btw inclusief, dit om er voor te zorgen dat er niet zo maar nepbiedingen gebeuren.

Op het niveau van de koopprocedure:
- Indien de verkoper beslist heeft om het bod te aanvaarden, verkrijgt de bieder een aankoopoptie op de woning en word hij uitgenodigd om een eerste deel van het voorschot binnen de 7 kalenderdagen te betalen.
- Dit eerste deel van het voorschot wordt in mindering gebracht van het te betalen voorschot bij ondertekening van de compromis. Dit voorschot dient betaald te worden op de derdenreke-ning van Oximo. Deze derdenrekening valt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Oximo als erkend vastgoedmakelaar met BIV nummer 504341.
- Van zodra het voorschot is betaald, kan er bij de notaris(sen) worden overgegaan tot de ondertekening van de onderhandse verkoopsovereenkomst en de notariële akte.
Voor meer details over die Oximo gebruiksvoorwaarden, ziehier meer in het algemeen www.oximo.be/nl/gebruiksvoorwaardenwettelijke-vermeldingen en meer in het bijzonder:

7.8. Bindende Biedingen op een Pand
7.8.1. Volgers kunnen tijdens de duur van de online aanbieding op een aangeboden Pand een of meerdere bindende biedingen doen (hierna de “Bieding”). Een Bieding wordt slechts geldig uitgebracht via het door de Website daartoe ter beschikking gesteld communicatiekanaal en mits gebruik van de Oximo©-code. Enkel geldige Biedingen worden door Oximo geregistreerd. Registratie van een Bieding wordt door Oximo zo spoedig mogelijk aan de Bieder bevestigd via e-mail. De e-mail bevat een samenvatting van de Bieding en van het Pand waarop geboden werd.
7.8.2. Door het uitbrengen van een geldige Bieding verbindt de Bieder er zich eenzijdig toe (koopbelofte) om, mits geldige aanvaarding van zijn Bieding door de Verkoper, het Pand aan te kopen tegen de in de Bieding opgenomen prijs, met de karakteristieken en onder de voorwaarden opgenomen in de Pandfiche en de Bijlagen (daarin begrepen de Minimale Verkoopsvoorwaarden bedoeld in artikel 6.3 hierboven) en, zo de Koper dat wenst, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van financiering ten belope van maximum 90% van de door hem geboden prijs en binnen een termijn van dertig dagen na datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.
7.8.3. Iedere Bieding blijft bindend en kan door of namens de Verkoper aanvaard worden vanaf het uitbrengen ervan tot uiterlijk 48 uur daarna. Een Bieding verliest vervroegd en van rechtswege zijn bindend karakter van zodra de Verkoper een andere Bieding heeft aanvaard. Een bindende Bieding kan door de Bieder niet vervroegd worden ingetrokken.
7.8.4. De inhoud van de Bieding wordt door Oximo niet online gepubliceerd en enkel bekend gemaakt aan de Verkoper.
7.8.5. Werd de Bieder door Oximo binnen de 48 uur na afloop van een Biedingsperiode niet in kennis gesteld van een aanvaarding van zijn Bieding, dan vervalt de bindende kracht van de Bieding en is de Bieder definitief van zijn verbintenissen uit de Bieding bevrijd.

7.9. Beslissing van de Verkoper
7.9.1. Lopende een Biedingsperiode verbindt Oximo er zich toe alle Biedingen via e-mail ter kennis brengen aan de Verkoper. De Verkoper beslist vrij om het Pand al dan niet te verkopen, dan wel het te verkopen aan enige door hem geselecteerde Bieder. De Verkoper is niet verplicht het Pand te verkopen aan de hoogste Bieder.
7.9.2. De Verkoper kan een Bieder via het daartoe door het Oximo Vastgoedplatform ter beschikking gesteld communicatiekanaal en in algemene termen informeren omtrent de wijze waarop het bod wordt ervaren, en meer bepaald of de geboden prijs de Minimum Verkoopprijs al dan niet benadert. De Verkoper is daartoe evenwel niet verplicht.
7.9.3. Een Bieding kan door de Verkoper aanvaard worden zolang de Bieding bindend is, d.i. tot 48 uur na afloop van de Biedingsperiode beschreven in artikel 7.8 hierboven. De Verkoper betekent de aanvaarding aan Oximo op elektronische wijze, via het daartoe op de Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal.
7.9.4. Door de aanvaarding van een Bieding verbindt de Verkoper er zich eenzijdig toe (verkoopbelofte) om het Pand te verkopen aan de Bieder wiens Bieding hij heeft aanvaard, met de karakteristieken en onder de voorwaarden opgenomen in de Pandfiche en de Bijlagen (daarin begrepen de Minimale Verkoopsvoorwaarden bedoeld in artikel 5.2 hierboven), tegen de in de aanvaarde Bieding opgenomen prijs en onder de opschortende voorwaarde van 1/ het betalen door de Koper van het Eerste Deel van het Voorschot op de wijze en binnen de termijn beschreven in artikel 6.10 hieronder en 2/ voor zover de Koper dit in de onderhandse verkoopovereenkomst wenst op te nemen, het bekomen door de Koper van financiering ten belope van maximum 90% van de door hem geboden prijs en binnen een termijn van dertig dagen na datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.
7.9.5. De Verkoper betekent zijn beslissing aan Oximo op elektronische wijze, via het daartoe op de Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal.
7.9.6. Verkoper en Bieder erkennen jegens elkaar zowel als jegens Oximo dat een Bieding uitgaande van een Koper slechts rechtsgeldig kan gebeuren, en door de Verkoper slechts rechtsgeldig kan aanvaard worden, via het daartoe op de Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal. Aanvaardt de Verkoper een via de Oximo Website uitgebrachte Bieding buiten de Oximo© Online Verkoopprocedure om, dan zal de daaruit voortvloeiende Koop-verkoop tussen partijen en Oximo desalniettemin gelden als zijnde tot stand gekomen met gebruik van de Oximo© Online Verkoopprocedure, tenzij de verkoop tot stand kwam nadat de Dienstenovereenkomst tussen Verkoper en Oximo geldig beëindigd werd. 
7.9.7.De Verkoper die lopende de Dienstenovereenkomst een bod op het Pand aanvaard dat niet werd uitgebracht via het op de Oximo Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal, of die een Bieding die via de Oximo Website werd uitgebracht aanvaardt zonder gebruik te maken van het daartoe in de Oximo Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal, blijft aan Oximo de schadevergoeding van 75% verschuldigd zoals beschreven in artikel 7.2 hierboven.

7.11. Koop-verkoop en afhandeling ervan
7.11.1. De Bieder wiens bod werd aanvaard wordt door Oximo van die aanvaarding zo snel mogelijk in kennis gesteld (hierna “de Kennisgeving”). De Kennisgeving gebeurt schriftelijk, via e-mail, en wordt door Oximo aan de Bieder betekend in naam en voor rekening van de Verkoper.
7.11.2. De Koper wiens Bieding werd aanvaard betaalt binnen de zeven dagen volgend op de Kennisgeving het Eerste Deel van het Voorschot. Na creditering van de Oximo-Derdenrekening met bedoeld bedrag wordt het dossier door Oximo overgemaakt aan de notaris van de Verkoper met het oog op verdere afhandeling, ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en verlijden van de authentieke akte.
7.11.3. Verkoper en Koper verbinden er zich toe om, in uitvoering van hun respectieve koop- en verkoopbeloften, die onderhandse overeenkomst zo snel als mogelijk te ondertekenen, en dit op eerste verzoek van de meest gerede partij, de notaris en/of Oximo.
7.11.4. Verkoper en Koper verbinden er zich toe om Oximo stipt en getrouw op de hoogte te brengen van iedere handeling die zij met het oog op de afhandeling van de koop-verkoop stellen, daarin begrepen de ondertekening van de onderhandse en authentieke verkoopovereenkomst. Zij mandateren alhier hun respectieve notarissen onherroepelijk om Oximo op eerste verzoek op de hoogte te brengen van de stand van de afhandeling.
7.11.5. De Verkoper stelt Oximo onmiddellijk en bij aangetekende brief in kennis van iedere gebeurtenis die de online verkoop van een aangeboden Pand wezenlijk beïnvloedt dan wel onmogelijk maakt. De Verkoper stelt Oximo op eerste verzoek in bezit van alle gegevens en stukken die Oximo noodzakelijk of nuttig acht ter beoordeling van de situatie en de daaruit voor de belanghebbende partijen voorvloeiende rechtsposities. Oximo behoudt zich het recht voor om op basis van de aldus (of anderszins) door haar ontvangen gegevens en met voorbehoud van al haar rechten Oximo© Online Verkoopprocedure onmiddellijk stop te zetten, het aangeboden Pand van het Vastgoedplatform te verwijderen en de Kopers-Volgers van de stopzetting te verwittigen. De Verkoper die nalaat Oximo tijdig in kennis te stellen van dergelijke gebeurtenissen is uitsluitend aansprakelijk voor de gevolgen ervan.

8.3. Gebruiksvergoeding ten laste van de Koper
8.3.1. De Koper die via het Vastgoedplatform een aangeboden Pand in eigendom verwerft blijft aan Oximo geen enkele Gebruiksvergoeding verschuldigd.
8.3.2. Onverminderd zijn eventuele verplichting tot betalen van schadevergoeding aan de Verkoper of aan derden, blijft de Koper wiens Bieding door de Verkoper lopende de Toewijsperiode werd aanvaard aan Oximo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een Gebruiksvergoeding verschuldigd van 1.500 (duizend vijfhonderd) euro, inclusief B.T.W., in ieder van de hiernavolgende gevallen:
a. De Koper laat na het Eerste Deel van het Voorschot te betalen op de wijze en binnen de termijn beschreven in artikel 5.2,
b. De Koper weigert zonder gegronde redenen de onderhandse verkoopovereenkomst met de Verkoper te ondertekenen binnen de maand na daartoe door de Verkoper of iedere belanghebbende derde nuttig te zijn aangemaand;
c. De onderhandse verkoopovereenkomst leidt niet tot eigendomsoverdracht ingevolge omstandigheden die vreemd zijn aan de Verkoper, waaronder (maar niet beperkt tot) het gebrek aan financiering van de verkoopprijs ten belope van maximum 90% van de door hem geboden prijs en binnen een termijn van dertig dagen na datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.

11.2. Schriftelijke communicatie en overeenkomst
11.2.1. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de uitwisseling van elektronische post (e-mail) een schriftelijke communicatie uitmaakt tussen verzender en geadresseerde.
11.2.2. Door zich als Gebruiker te registreren en de daaropvolgende Oximo© bevestigingse-mail in ontvangst te nemen bevestigt de Gebruiker m.b.t. het gebruik van de Website en het Vastgoedplatform met Oximo een schriftelijke dienstenovereenkomst te hebben afgesloten.

 

 

Gerelateerde artikels

3 manieren om te weten of er werken gepland zijn aan een appartementsgebouw!

Als je een bestaand appartement wil kopen is het belangrijk te weten of er werken gepland zijn aan de gemene delen van het gebouw. Als koper zal je daar nu eenmaal in moeten meebetalen. Maar hoe weet je of dat het geval is?
Lees meer

Hoe verloopt de aankoop van een woning?

De aankoop van een nieuwe woning is een belangrijke investering. Het is dan ook belangrijk dat de aankoop correct verloopt, zodat er geen problemen of geschillen ontstaan. We schetsen het hele verloop van de aankoop, van het uitbrengen van het eerste bod tot het ondertekenen van de notariële akte.
Lees meer

Het belang en de voordelen van een schuldsaldoverzekering!

De aankoop van een woning is een grote investering, waarvoor de meeste mensen een lening bij de bank afsluiten. Banken raden aan om een schuldsaldoverzekering te nemen, aangezien dit voor meer zekerheid zorgt. Maar wat is een schuldsaldoverzekering precies en welke voordelen brengt dit met zich mee?
Lees meer

Welke premies en fiscale voordelen geven kopers een duwtje in de rug?

De aankoop van een huis of appartement is voor veel mensen de grootste investering van hun leven. Maar wist je dat er tal van premies en fiscale voordelen bestaan die je bij de aankoop van een woning wat kunnen helpen? In dit artikel geven we je graag enkele interessante tips.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons