Privacy beleid

OXIMO® privacy beleid

OXIMO BV, met zetel te Gaversesteenweg 376, 9820 Merelbeke en ondernemingsnummer 0870.411.385 is de verwerkingsverantwoordelijke in relatie tot uw gegevens en wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder Jan De Brabandere. U kunt OXIMO BV contacteren via: 1procentmakelaar@OXIMO.be of tel 078 487 078.

OXIMO BV is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Daarbij zullen wij steeds de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, juistheid, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid in acht nemen.
VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Op de website van OXIMO BV worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. OXIMO zal evenwel nooit gegevens verzamelen zonder wettelijke basis. De gegevens kunnen verzameld worden via elektronische formulieren die de Gebruiker dient in te vullen wanneer hij zich registreert, wanneer hij een transactie onderneemt, zich abonneert op een nieuwsbrief of zelf om informatie vraagt. De Gebruiker zal te allen tijde toegang hebben tot de Privacyverklaring via een data-link.

1. Verzamelen van gegevens op grond van uw toestemming
Wanneer de Gebruiker zich abonneert op een nieuwsbrief of op de hoogte wenst gehouden te worden van gerichte acties en promoties, zal OXIMO BV hem expliciet toestemming vragen om de gevraagde persoonsgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) te verwerken voor die specifieke doeleinden. In dat dat geval heeft hij het recht om zijn toestemming per eenvoudige e-mail terug in te trekken en om de verwerkte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

2. Verzamelen van gegevens uit noodzaak om een overeenkomst te kunnen sluiten met OXIMO BV
Er kunnen door OXIMO BV eveneens gegevens verzameld worden wanneer de Gebruiker gebruik maakt van een (al dan niet precontractuele) dienst die OXIMO verstrekt als online-makelaar, en meer specifiek het openen van een  account en de opslag daarvan in een kopersdatabank. Via de verzamelde gegevens kunnen de Gebruiker en OXIMO BV promotie voeren inzake panden die een Gebruiker wenst te verkopen dan wel online wenst te bezichtigen of te kopen. De verwerkte gegevens zijn hierbij de naam, voornaam, het e-mailadres en telefoonnummer. Ook hier heeft de Gebruiker het recht om verwerkte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

3. Verzamelen van gegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van OXIMO BV
Een aantal persoonsgegevens worden verwerkt ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OXIMO BV, met name het garanderen van een groter gebruiksgemak waardoor de dienstverlening geoptimaliseerd kan worden. Zo worden voorkeuren c-van een Gebruiker opgeslagen in een kopersdatabank en gekoppeld aan de naam van de Gebruiker, zodat de Gebruiker, wanneer hij inlogt op de OXIMO-website, een  rangschikking van aangeboden panden volgens zijn persoonlijke voorkeuren kan bekomen. 
Om dezelfde redenen worden op de OXIMO-website cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de Website op de harde schijf van de computer van de bezoeker terechtkomt wanneer hij de website raadpleegt. De code die in de cookie is verwerkt laat toe de PC bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies worden ondermeer gebruikt om de taalkeuze van de Gebruiker te registeren, wat toelaat om de Gebruiker bij een later bezoek aan de website onmiddellijk in de door hem gekozen taal te bedienen. Cookies worden eveneens gebruikt om de website beter af te stemmen op de interesses van de Gebruiker.

4. Verzamelen van gegevens op grond van de wet 
OXIMO BV zal eveneens alle persoonsgegevens verwerken die zij naar Europees of Belgisch recht  verplicht is te verwerken (bv. in het kader van antiwitwaswetgeving). OXIMO BV zal de Gebruiker op de hoogte stellen van dergelijke verwerking, alsook van het doel, tenzij dit haar verboden is op grond van een wettelijke verplichting.
OXIMO BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
UW RECHTEN
De bezoeker van de Website en de Gebruiker beschikt over het recht om OXIMO BV te verzoeken:
- om informatie omtrent de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, in de mate dat deze bestaan;
- om inzage in, en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens; of
- in geval van betwisting, de gegevensverwerking m.b.t. zijn persoonsgegevens te beperken; of
- om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens, tenzij dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is; of
- tegen de verwerking van zijn gegevens voor specifieke doeleinden bezwaar te maken. Hierbij dient de Gebruiker in het hieronder vermeld gedagtekend verzoek eveneens de redenen die verband houden met zijn specifieke situatie op grond waarvan hij bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen dient de Gebruiker daartoe een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van de recto van zijn identiteitskaart naar OXIMO BV op bovenvermeld adres te richten.

BEVEILIGING
De databanken waarin de gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De databanken van OXIMO BV kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van OXIMO BV. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij de bezoeker of Gebruiker toestemming daartoe geeft. De verzamelde en verwerkte gegevens worden voor een duur van 5 (vijf) jaar bewaard, daar waar ze ertoe strekken het bewijs aan te leveren van de op het Vastgoedplatform uitgevoerde verrichtingen en de rechtsgevolgen ervan.
Toestemmingen van bezoekers of Gebruikers OXIMO kunnen hetzij expliciet zijn, hetzij afgeleid worden uit gedrag of acties (bijvoorbeeld, wanneer bezoeker of Gebruiker een formulier invult of op een link klikt). Door dergelijke actie te ondernemen wordt ermee ingestemd dat de ingevoerde gegevens worden gebruikt in de zin als boven beschreven.
Klachten met betrekking tot het privacy beleid van OXIMO BV kunnen gericht worden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35.

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.
Stel je vraag