Een huurcontract en plaatsbeschrijving opstellen en registreren via internet.


De E-services van de Federale Overheid Financiën stelt sinds 2008 het elektronisch opmaken en versturen van een huurcontract en een plaatsbeschrijving gratis ter beschikking aan particulieren. Met behulp van de onlinetoepassing MyRent (e-service) kan eenieder gratis een huurcontract en/of een plaatsbeschrijving elektronisch opsturen voor registratie.


Via het internet:

MyRent laat u niet alleen toe om online een huurcontract ter registratie door te sturen. U kunt met die toepassing ook het contract opstellen (als het tenminste gaat om een bewoning die dient als hoofdverblijfplaats). MyRent bevat immers verschillende model huurovereenkomsten.


U kunt ook toegang krijgen via uw elektronische identiteitskaart. Hiervoor heeft u een kaartlezer en software nodig. Meer inlichtingen kunt u vinden op Cardreaders.


Hieronder vindt u de verschillende stappen om via MyRent een huurcontract op te stellen en het online ter registratie door te sturen:
 - Log in op de toepassing MyRent. U moet zich identificeren via uw elektronische identiteitskaart of via een certificaat.
 - Volg de richtlijnen die op het scherm worden gegeven.
 - Kies een van de huurcontracten voorgesteld in ‘Huurcontracten’ > Ingeven Contract.
 - Vul de gevraagde gegevens aan.
 - Print het ingevulde ontwerp van huurcontract uit en ook de wettelijke bijlagen. Als u vragen heeft over de inhoud van die contracten of de bijlagen kunt u contact opnemen met een van de belangengroepen. Hun contactgegevens vindt u in de toepassing (‘Links’).
 - Bij de huurovereenkomst moet voortaan ook een plaatsbeschrijving worden gevoegd. Die moet worden opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Daarom worden bij de print van het ontwerp van huurcontract ook de begin- en slotpagina van de plaatsbeschrijving afgedrukt. Lees die aandachtig, vul de nodige gegevens aan en voeg tussen beide pagina’s de gedetailleerde inventaris toe.
 - Stuur de digitale kopie (in pdf-formaat) van het huurcontract, door beide partijen ondertekend (zonder de wettelijke bijlagen, het volstaat dat deze bij het originele huurcontract worden bewaard), alsook de digitale kopie van de plaatsbeschrijving, eveneens door beide partijen ondertekend, via de toepassing MyRent naar het bevoegde registratiekantoor (ofwel beide documenten tegelijkertijd ofwel eerst het huurcontract en later -na ontvangst van het geregistreerde contract- de plaatsbeschrijving).
 - De geregistreerde documenten krijgt u daarna terug met de post. Let op: indien u het huurcontract en/of de plaatsbeschrijving – nadat u het via de toepassing MyRent heeft opgemaakt – op een andere manier dan via het internet ter registratie wilt aanbieden, krijgt u via de toepassing de contactgegevens (e-mailadres, postadres, faxnummer) van het bevoegde registratiekantoor te zien (zie ook hierna). 


Waarom moet een huurcontract geregistreerd worden?

Naast het fiscale doel, waardoor een bron van inkomsten voor de Staat ontstaat, zorgt de registratie van een huurcontract ervoor dat de akten een vaste datum krijgen door de inschrijving in de registers door de ontvanger. Die inschrijving wordt bevestigd met een stempel die de ontvanger op het contract plaatst.


Het geregistreerde huurcontract wordt bovendien bindend voor derden. Bij de verkoop van het verhuurde onroerend goed bijvoorbeeld, moet de nieuwe eigenaar het huurcontract naleven en kan hij de huurder niet uit de woning zetten.


Tot slot, indien er een huurcontract is dat deels bestemd is voor huisvesting en deels voor beroepsdoeleinden (kantoor, winkel, …) biedt de registratie het voordeel dat er een uitsplitsing kan worden gemaakt. De fiscale behandeling van de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed bestemd voor beroepsdoeleinden is immers anders dan voor onroerende goederen bestemd voor huisvesting. Bij beroepsgebruik wordt de eigenaar belast op de netto huur (min de forfaitaire lasten). Als het onroerend goed bestemd is voor huisvesting, dan wordt het kadastrale inkomen verhoogd en geïndexeerd. Is het contract niet geregistreerd, dan zal de administratie het totaal van de netto huurinkomsten belasten en niet enkel de inkomsten die afkomstig zijn van het gedeelte van het onroerend goed dat voor beroepsdoeleinden bestemd is.


Wanneer moet ik het huurcontract laten registreren?

Het huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon Indien u verhuurder bent, moet u het huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon laten registreren binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de ondertekening van het huurcontract door beide partijen. Bent u huurder, dan bent u niet verplicht om dergelijk huurcontract te laten registreren. Wilt u het huurcontract toch laten registreren, dan kan dat om het even wanneer want er is geen registratietermijn bepaald.


Moet ik betalen om een huurcontract te laten registreren?

De registratie van een huurcontract en de plaatsbeschrijving van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon, is gratis, zelfs indien het niet om de hoofdverblijfplaats gaat van de huurder. Voor de registratie van een huurcontract en de plaatsbeschrijving van een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon (bijv. bedrijfsgebouw, grond, parking …) zijn er wél registratierechten verschuldigd.


U betaalt een registratierecht van 0,2 % op de totaal verschuldigde huurprijs voor de duur van het contract (van bepaalde duur) en op de lasten die aan de huurder zijn opgelegd. In geval van laattijdige registratie moet u een boete betalen. De verplichting tot betaling van het registratierecht (en de eventuele boete) rust zowel op de verhuurder als de huurder. Het volstaat echter dat één van beiden het registratierecht (en de eventuele boete) betaalt.


Als de plaatsbeschrijving niet gratis kan worden geregistreerd, moet u een “algemeen vast recht” van (momenteel) 50 euro betalen. Wanneer binnen eenzelfde huurcontract een onroerend goed wordt gehuurd dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (bijv. een winkel of een kantoor) bestemd is, dan zijn ook hier registratierechten verschuldigd en dat dan zowel voor het deel voor huisvesting als voor het deel voor andere doeleinden.


Worden er daarentegen twee afzonderlijke contracten opgemaakt (één voor de huisvesting en één voor de andere doeleinden) dan wordt het contract dat uitsluitend slaat op de huisvesting gratis geregistreerd.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag