BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) misleidt consument dixit Billionhomes

Volgend op de manifest ongegronde en schade berokkenende aantijgingen dewelke het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (verder BIV genaamd) op  26 mei jl. via de media heeft gericht tegen Billionhomes.com en het daaropvolgend onderzoek van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie), zijn wij verheugd om vast te stellen dat het FOD Economie – Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) – haar onderzoek tegen Billionhomes.com heeft afgerond.

Alle aantijgingen, door het BIV geuit via de media, werden één voor één weerlegd, meer nog, de website werd door het FOD Economie integraal wettelijk in orde bevonden. Dit sterkt Billionhomes in het vermoeden dat er van meet af aan bepaalde belangen speelden en dat bepaalde partijen de transparantie van de vastgoedmarkt, dewelke Billionhomes tracht te realiseren, liever niet zien.

Het BIV “waarschuwde” in het weekend van 26 mei 2012 via verschillende media voor de zogenaamde “dubieuze” immo website en alarmeerde de FOD Economie. Het BIV meldde ook in een ander bericht; en wij citeren: “Niet toevallig werkt het BIV momenteel samen met het FOD Economie en de Privacy Commissie om te bekijken welke verdere acties concreet nog kunnen ondernomen werden tegen Billionhomes”; einde citaat.

Op 24 juli 2012 werd er hieromtrent door de FOD Economie een brief verzonden waarin het volgende verduidelijkt werd: “…Wat betreft de wettelijkheid van de praktijken op uw website www.billionhomes.com: In de huidige stand van zaken zijn er door mijn diensten geen elementen gevonden om te kunnen concluderen dat op deze website inbreuken worden gepleegd op de wetgeving… “, einde citaat, eigen onderlijning.

Verder Citaat: “Wat betreft de persberichten waarin er sprake is van samenwerking tussen het BIV en de FOD Economie in het dossier billionhomes.com: Ik kan formeel ontkennen dat er enige vorm van samenwerking in dit dossier bestaat of bestaan heeft tussen de ADCB en FOD Economie en het BIV. Evenmin is er sprake van publieke steun. De ADCB voert haar onderzoeken in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Ik zal hierover het BIV aanschrijven….” einde citaat.
Het BIV bevestigt nochtans in haar persberichten dat zij publiekelijk door de FOD Economie en andere instanties worden gesteund. Beweringen die klaarblijkelijk leugenachtig zijn.

Op 12 juli jl. heeft ook de Vice-minister en minister van economie en consumentenzaken de Heer Johan Vandelanotte, een parlementaire vraag dienaangaande van Volksvertegenwoordiger Frank Wilryck beantwoord, dit als volgt: “…in de huidige stand van zaken zijn er geen elementen om te kunnen concluderen dat op voornoemde website zulke inbreuken worden gepleegd…“

Wij kunnen dan ook enkel concluderen dat een dergelijke wijze van berichtgevingen door het BIV de consumenten alsook hun eigen leden (de vastgoedmakelaars) misleiden.

Deze gediffameerde berichtgeving van het BIV is ronduit schandelijk temeer daar de belangenorganisatie van haar eigen leden eist om bepaalde deontologische regels en een plichtenleer te volgen, maar die deontologie en principes blijkbaar zelf niet toepast in haar eigen berichtgeving , wat in hoofde van vastgoedmakelaars en consumenten een ernstige schade teweeg brengt. Hierdoor krijgt de oprechte vastgoedmakelaar en consument niet altijd de juiste informatie. De vastgoed makelaardij is een professioneel beroep en verdient dan ook correcte berichtgeving.
De (dés)informatie, dewelke aldus werd verspreid, had kennelijk de bedoeling de website zowel economische als reputatieschade toe te brengen en deze te neutraliseren om zo de belangen, van de desbetreffende beroepsvereniging alsook de gemonopoliseerde en niet-transparante vastgoedmarkt in België eigenmachtig te kunnen blijven beïnvloeden. Dit lijkt ons dan ook de enige drijfveer hiertoe te zijn geweest.

 Gelet op al het voorgaande en na een grondige studie willen wij er de consument dan ook op wijzen dat het BIV (wettelijk verplicht voor de vastgoedmakelaar) niets anders is dan een kwaliteitskeurmerk en belangenvereniging voor vastgoedmakelaars, en niet zoals het BIV zelf propageert, een controleorgaan te zijn voor de consument als voor de vastgoedmakelaar. Het BIV zou dat graag willen zijn voor de consument maar beschikt niet over de hiervoor vereiste wettelijke legitimiteit.
De Raad voor Mededinging veroordeelde het BIV overigens al in 2010 voor kartelvorming en het rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden van de vrije concurrentie op de vastgoedmarkt. Het BIV dient zich enkel te houden aan hun 3 wettelijke opgelegde functies en niet doorgaans diverse verantwoordelijkheden proberen toe te eigenen waarvoor zij totaal niet bevoegd zijn teneinde de vrije concurrentie op de vastgoedmarkt te kunnen blijven beïnvloeden.

Ook de intenties van het BIV om een “adviserende rol” te spelen naar beleidsmakers toe dient aldus zeker in vraag gesteld te worden.

De voogdijminister van het BIV, Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen, werd hierover aangeschreven. Gelet op wat voorafgaat kan men zich immers de vraag stellen of dit soort van “beroepsorganisaties” in het kader van de liberalisering en de mededinging van de markt wel nuttig zijn, zeker indien zij er dergelijke praktijken op nahouden.

Hierdoor is aldus één en andere rechtgezet, de consument en de vastgoedmakelaar ingelicht over de werkelijke situatie van Billionhomes. Wij wensen te benadrukken dat wij blijven streven naar een sterke transparantie op de vastgoedmarkt zodat iedereen beter geïnformeerd wordt en op onafhankelijke en doordachte wijze beslissingen kan nemen over vastgoed, dit zonder inmenging en bemoeienis van belangengroeperingen.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag