Vraag nu online je stageplaats aan via het BIV


Sinds 1993 mag niet langer om het even wie het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen. Op grond van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 “tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar”, moet elke persoon die de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar uitoefent vooraf zijn inschrijving bij het BIV bekomen (koninklijk besluit van 6 september 1993).
! De beschermde activiteiten zijn enkel deze die voor rekening van derden worden uitgevoerd: de vastgoedmakelaar is een tussenpersoon.

Moeten niet worden ingeschreven:
1. de personen die één van de vastgoedmakelaarsactiviteiten uitoefenen op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken voor zover zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie (andere orde of instituut).
2. de personen die hun eigen patrimonium beheren of het patrimonium waarvan zij mede-eigenaar zijn of het patrimonium van de vennootschap waarin ze vennoot zijn.
Let wel, deze personen zijn niet gemachtigd om de titel van “erkend vastgoedmakelaar BIV” of van “stagiair-vastgoedmakelaar” te voeren.

I. HOE WORDT DE BIV ERKENNING VERLEEND?
De inschrijving wordt verkregen mits naleving van strikte diplomavoorwaarden (minimum 3 jaar postsecundair onderwijs – zie de lijst van de vermelde diploma’s in artikel 5 van het KB van 06/09/1993) en/of een beroepservaring verworven als vastgoedmakelaar (zie artikel 18 § 7 en 8 van de Kaderwet gecodificeerd door het Koninklijk Besluit van 3 augustus 2007; deze ervaring houdt de uitoefening in van het beroep van vastgoedmakelaar als zelfstandige gedurende 3 maanden in de periode tussen 14 juli 1993 en 13 oktober 1993 of, als zelfstandige of loontrekkende gedurende minstens 3 jaar in de periode tussen 14 oktober 1983 en 13 oktober 1993).
Tevens dient men een stage te lopen in het kantoor van de stagemeester. Deze stage moet gelijkwaardig zijn aan 200 dagen beroepspraktijk.  De stage dient gelopen te worden in hoedanigheid van zelfstandige, tijdens een periode van tenminste twaalf maanden en hoogstens zesendertig maanden. Op het einde van de stage dient de stagiair te slagen in een praktische bekwaamheidstest.

II. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om een BIV-erkenning te verkrijgen, moet aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan:
- houder zijn van één van de diploma’s die vermeld zijn in artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993;
- de erkenning kan verkregen worden op basis van een bewezen beroepservaring (deze ervaring houdt de uitoefening in van het beroep van vastgoedmakelaar als zelfstandige gedurende 3 maanden in de periode tussen 14 juli 1993 en 13 oktober 1993 of, als zelfstandige of loontrekkende gedurende minstens 3 jaar in de periode tussen 14 oktober 1983 en 13 oktober 1993);
- er gelden specifieke voorwaarden voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.
1. Erkenning op basis van diploma’s
Op basis van volgende diploma’s kan een BIV erkenning verkregen worden:

2. Erkenning op basis van beroepservaring
De inschrijving kan eveneens worden verkregen op basis van een beroepservaring die beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 18, § 7 of 8 van de Kaderwet gecodificeerd door het Koninklijk Besluit van 3 augustus 2007; deze ervaring houdt de uitoefening in van het beroep van vastgoedmakelaar als zelfstandige gedurende 3 maanden in de periode tussen 14 juli 1993 en 13 oktober 1993 of, als zelfstandige of loontrekkende gedurende minstens 3 jaar in de periode tussen 14 oktober 1983 en 13 oktober 1993. Enige andere beroepservaring of beroepservaring opgedaan buiten de hierboven vermelde tijdstippen, wordt niet in aanmerking genomen.
De aanvrager die van deze reglementering kan genieten, moet bijgevolg niet voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de diploma’s.

3. Vastgoedmakelaar, onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
De personen die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen in een ander land van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de overeenkomst met betrekking tot de Europese Economische Ruimte  kunnen vragen om het beroep als hoofdberoep of occasioneel op het Belgisch grondgebied uit te oefenen.
Voorafgaand aan elke activiteit op het Belgisch grondgebied moet de vastgoedmakelaar, die in een andere lidstaat van de Europese Unie werkzaam is en in België geen vestiging wenst op te richten, een aanvraag indienen bij het Instituut voor een tijdelijke en occasionele dienstverrichting.
Deze aanvraag heeft als gevolg dat er een jaarlijkse bijdrage moet worden betaald. De toestemming om occasioneel het beroep uit te oefenen, wordt verleend voor een periode van één jaar. Deze toestemming kan worden verlengd.
De beoordeling van het occasionele karakter behoort tot de bevoegdheid van de Uitvoerende Kamer die zich baseert op criteria zoals de duur, de frequentie, de periodiciteit en de continuïteit van de activiteiten die effectief werden uitgevoerd door de betrokken vastgoedmakelaar.

Elke vastgoedmakelaar die voordien in een ander land van de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte  gevestigd was en zich in België wil vestigen om er werkzaamheden als vastgoedmakelaar uit te oefenen, moet zijn inschrijving aanvragen op de lijst van stagiairs of, naargelang het geval, rechtstreeks op het tableau.

III. DE STAGE
De stage is een belangrijke fase in de opleiding voor het beroep van vastgoedmakelaar. De stage heeft tot doel de stagiair voor te bereiden op zijn inschrijving op het tableau door hem op te leiden in de beroepspraktijk en de plichtenleer. Aangezien dit een belangrijke doelstelling is, is de stage aan strikte regels onderworpen. De stagiair wordt tijdens de stage bijgestaan door een stagemeester.
De stage wordt gelopen in het kantoor van de stagemeester en moet gelijkwaardig zijn aan minimaal 200 dagen beroepspraktijk.  Verder dient de stage gelopen te worden in hoedanigheid van zelfstandige, tijdens een periode van tenminste twaalf maanden en hoogstens zesendertig maanden. Op het einde van de stage volgt een praktische bekwaamheidstest waarin de stagiair moet slagen vooraleer hij opgenomen kan worden op het tableau van titularissen.
Sinds 1 januari 2008 is er een nieuw stagereglement van toepassing.
Voor stagiairs die zich VOOR 1 januari 2008 hebben ingeschreven geldt het oude stagereglement nog steeds.

Uitzonderingen op de stageverplichting:
Bepaalde personen zijn vrijgesteld van de stage:
- Het betreft personen die op eigen verzoek reeds weggelaten werden van het tableau van titularissen en die het beroep opnieuw willen uitoefenen (wederinschrijving tableau).
- Onder bepaalde strikte voorwaarden kunnen vastgoedmakelaars, die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend en die op een wettige wijze gevestigd zijn als vastgoedmakelaar in hun land van herkomst, eveneens als hoofdberoep of occasioneel het beroep op het Belgische grondgebied uitoefenen. In bepaalde gevallen is het mogelijk om ingeschreven te worden op het tableau van titularissen. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot het secretariaat van de Uitvoerende Kamer (uk@biv.be).

IV. INSCHRIJVINGSPROCEDURE
Elke aanvraag moet gebeuren door middel van het toepasselijke formulier, samen met de hierin gevraagde bewijsstukken, dat bij een ter post aangetekende brief aan de Voorzitter van de Uitvoerende Kamer moet worden toegezonden (artikel 46 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1985).
Elke aanvraag wordt door de bevoegde Uitvoerende Kamer onderzocht. Deze neemt een beslissing  binnen de 60 dagen na ontvangst van een volledig aanvraagdossier (artikel 48 voornoemd Koninklijk Besluit).
De aanvraag tot inschrijving wordt pas onderzocht wanneer het dossier volledig is. Indien het dossier onvolledig zou blijven, kan de aanvraag verworpen worden.
Om zijn aanvraag tot inschrijving op de lijst van de stagiairs bij de Kamer te ondersteunen, dient de kandidaat-stagiair aan zijn dossier de volgende documenten toe te voegen :
1. een uittreksel uit het strafregister waarvan de datum niet ouder dan drie maanden mag zijn ;
2. een kopie van een diploma zoals bedoeld door artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 of van documenten die een beroepservaring als vastgoedmakelaar in de zin van artikel 18 § 7 of § 8 van de kaderwet gecodificeerd door het Koninklijk Besluit van 3 augustus 2007 aantonen;
3. Drie volledig ingevulde en ondertekende exemplaren van de stageovereenkomst die werd gesloten tussen de kandidaat-stagiair en een stagemeester die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van hoofdstuk VII van het stagereglement;
4. het bewijs van aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen.

V. WAT TE DOEN INDIEN MEN HET BEROEP NIET LANGER WENST UIT TE OEFENEN EN NIET VERDER BIV-LID WENST TE BLIJVEN?
In dergelijk geval, dient de persoon zijn “weglating” aanvragen.
Om de weglating van de lijst van stagiairs of van het tableau van titularissen te verkrijgen, wordt de vastgoedmakelaar uitgenodigd om een formulier tot weglating in te vullen met inbegrip van een verklaring op eer die vermeldt dat hij “de opdrachten waarmee hij belast was als vastgoedmakelaar tot een goed einde heeft gebracht of dat hij ze aan een andere bevoegde persoon heeft toevertrouwd”. Dit document moet samen met het formulier tot weglating per aangetekende post gericht worden aan het BIV ter attentie van de Voorzitter van de Uitvoerende Kamer.
Zolang de aanvrager niet werd weggelaten van het tableau van titularissen of van de lijst van stagiairs door een beslissing van de Uitvoerende Kamer, blijft hij lid van het BIV. Dit heeft als gevolg dat de verplichtingen van het lid (verzekering, bijdrage, naleving van de plichtenleer) van toepassing blijven zolang de weglating niet wordt uitgesproken.

VI. IK HEB HET BEROEP VERLATEN MAAR ZOU GRAAG OPNIEUW VASTGOEDMAKELAAR WORDEN. WAT MOET IK DOEN?
Indien u uw werkzaamheden als vastgoedmakelaar wenst te hervatten, moet u voorafgaand uw wederinschrijving aanvragen en verkrijgen (als stagiair of als titularis naargelang het geval).
De aanvragen tot wederinschrijving moeten per aangetekende brief geadresseerd worden aan de Voorzitter van de Uitvoerende Kamer.

Voor een aanvraag tot wederinschrijving op het tableau van de titularissen, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de Uitvoerende Kamer: uk@biv.be.
Voor verdere inlichtingen met betrekking tot de inschrijving, de weglating of de wederinschrijving staat het personeel van de Uitvoerende Kamers steeds tot uw beschikking (tel: 02/505.38.50 -Email: uk@biv.be).


Vraag nu online je stageplaats aan via het BIV
Wil je als stagiair-vastgoedmakelaar een stageplaats aanvragen? Of ben je als stagemeester op zoek naar een stagiair? Via de BIV-website kan je alvast grasduinen in het aanbod of zelf een aanvraag plaatsen. Meer weten? Klik dan hier. 

Gerelateerde artikels

Je huis verkopen of verhuren: wat is de beste optie?

Je huis verkopen of verhuren. Twijfel je over verschillende opties? Ontdek hier alle voor- en nadelen
Lees meer

Zo kan je je inkopen in het huis van je partner

Samenwonen wanneer één van de partners al een huis heeft? Zo kan je je inkopen in het huis van je partner en mede eigenaar worden.
Lees meer

Wat is een kadastraal inkomen? Hoe wordt het berekend?

Bij de aankoop van een eigendom hou je er best rekening mee dat je jaarlijks kadastraal inkomen moet betalen. Maar wat is kadastraal inkomen? Hoe wordt het berekend? Welke factoren bepalen het exacte bedrag? Heeft het invloed op mijn personenbelasting? Heeft het een impact op de huurprijs van mijn eigendom? 
Lees meer

Hoe asbest verwijderen? Onze experten geven tips

Is het verplicht om asbest te laten verwijderen of mag ik dit zelf doen? Alles wat je moet weten over asbest verwijderen!
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons