Rechten en plichten voor kopers die handelen op de Oximo online vastgoedmarkt.

Zoals reeds in één van mijn vorige bijdragen gesteld, organiseert men bij Oximo, dé online vastgoedmakelaar, een onderhandse verkoop met mogelijkheid tot online bieden vanaf een bepaald minimumbedrag tot en met een direct kopen prijs.
Daarnaast kan de koper-bieder ook genieten van alle consumentenvoorwaarden zoals de 7 dagen bedenktijd en het voorbehoud van financiering.

Hoe wordt er in het noodzakelijke juridische kader voorzien?
In het algemeen:
- de Oximo gebruiksvoorwaarden staan te lezen onderaan op elke pagina van de website
- bij elke registratie van een gebruiker dienen de gebruiksvoorwaarden vooraf te worden aanvaard
- elke actie die de gebruiker-koper onderneemt wordt door het systeem gelogd zowel op het niveau van de website als op het niveau van de overeenstemmende bevestigingsmails

Op het niveau van de pandfiche:
- door vanaf de aanvang van de aanbieding te zorgen voor een volledig online verkoopdossier met alle noodzakelijke wettelijke documenten en bijlagen
- met een dubbele prijszetting namelijk een direct kopen prijs en een minimumwaarde vanaf dewelke er biedingen mogelijk zijn

Op het niveau van de biedingprocedure:
- een bod is bindend onder voorbehoud tot het bekomen van een financiering. Indien de bieder geen financiering bekomt, kan hij dus afzien van aankoop. In dit geval dient de bieder er wel rekening mee te houden dat er een gebruiksvergoeding verschuldigd is aan Oximo van € 1.500,- btw inclusief, dit om er voor te zorgen dat er niet zo maar nepbiedingen gebeuren.

Op het niveau van de koopprocedure:
- Indien de verkoper beslist heeft om het bod te aanvaarden, verkrijgt de bieder een aankoopoptie op de woning en word hij uitgenodigd om een eerste deel van het voorschot binnen de 7 kalenderdagen te betalen.
- Dit eerste deel van het voorschot wordt in mindering gebracht van het te betalen voorschot bij ondertekening van de compromis. Dit voorschot dient betaald te worden op de derdenreke-ning van Oximo. Deze derdenrekening valt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Oximo als erkend vastgoedmakelaar met BIV nummer 504341.
- Van zodra het voorschot is betaald, kan er bij de notaris(sen) worden overgegaan tot de ondertekening van de onderhandse verkoopsovereenkomst en de notariële akte.
Voor meer details over die Oximo gebruiksvoorwaarden, ziehier meer in het algemeen www.oximo.be/nl/gebruiksvoorwaardenwettelijke-vermeldingen en meer in het bijzonder:

7.8. Bindende Biedingen op een Pand
7.8.1. Volgers kunnen tijdens de duur van de online aanbieding op een aangeboden Pand een of meerdere bindende biedingen doen (hierna de “Bieding”). Een Bieding wordt slechts geldig uitgebracht via het door de Website daartoe ter beschikking gesteld communicatiekanaal en mits gebruik van de Oximo©-code. Enkel geldige Biedingen worden door Oximo geregistreerd. Registratie van een Bieding wordt door Oximo zo spoedig mogelijk aan de Bieder bevestigd via e-mail. De e-mail bevat een samenvatting van de Bieding en van het Pand waarop geboden werd.
7.8.2. Door het uitbrengen van een geldige Bieding verbindt de Bieder er zich eenzijdig toe (koopbelofte) om, mits geldige aanvaarding van zijn Bieding door de Verkoper, het Pand aan te kopen tegen de in de Bieding opgenomen prijs, met de karakteristieken en onder de voorwaarden opgenomen in de Pandfiche en de Bijlagen (daarin begrepen de Minimale Verkoopsvoorwaarden bedoeld in artikel 6.3 hierboven) en, zo de Koper dat wenst, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van financiering ten belope van maximum 90% van de door hem geboden prijs en binnen een termijn van dertig dagen na datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.
7.8.3. Iedere Bieding blijft bindend en kan door of namens de Verkoper aanvaard worden vanaf het uitbrengen ervan tot uiterlijk 48 uur daarna. Een Bieding verliest vervroegd en van rechtswege zijn bindend karakter van zodra de Verkoper een andere Bieding heeft aanvaard. Een bindende Bieding kan door de Bieder niet vervroegd worden ingetrokken.
7.8.4. De inhoud van de Bieding wordt door Oximo niet online gepubliceerd en enkel bekend gemaakt aan de Verkoper.
7.8.5. Werd de Bieder door Oximo binnen de 48 uur na afloop van een Biedingsperiode niet in kennis gesteld van een aanvaarding van zijn Bieding, dan vervalt de bindende kracht van de Bieding en is de Bieder definitief van zijn verbintenissen uit de Bieding bevrijd.

7.9. Beslissing van de Verkoper
7.9.1. Lopende een Biedingsperiode verbindt Oximo er zich toe alle Biedingen via e-mail ter kennis brengen aan de Verkoper. De Verkoper beslist vrij om het Pand al dan niet te verkopen, dan wel het te verkopen aan enige door hem geselecteerde Bieder. De Verkoper is niet verplicht het Pand te verkopen aan de hoogste Bieder.
7.9.2. De Verkoper kan een Bieder via het daartoe door het Oximo Vastgoedplatform ter beschikking gesteld communicatiekanaal en in algemene termen informeren omtrent de wijze waarop het bod wordt ervaren, en meer bepaald of de geboden prijs de Minimum Verkoopprijs al dan niet benadert. De Verkoper is daartoe evenwel niet verplicht.
7.9.3. Een Bieding kan door de Verkoper aanvaard worden zolang de Bieding bindend is, d.i. tot 48 uur na afloop van de Biedingsperiode beschreven in artikel 7.8 hierboven. De Verkoper betekent de aanvaarding aan Oximo op elektronische wijze, via het daartoe op de Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal.
7.9.4. Door de aanvaarding van een Bieding verbindt de Verkoper er zich eenzijdig toe (verkoopbelofte) om het Pand te verkopen aan de Bieder wiens Bieding hij heeft aanvaard, met de karakteristieken en onder de voorwaarden opgenomen in de Pandfiche en de Bijlagen (daarin begrepen de Minimale Verkoopsvoorwaarden bedoeld in artikel 5.2 hierboven), tegen de in de aanvaarde Bieding opgenomen prijs en onder de opschortende voorwaarde van 1/ het betalen door de Koper van het Eerste Deel van het Voorschot op de wijze en binnen de termijn beschreven in artikel 6.10 hieronder en 2/ voor zover de Koper dit in de onderhandse verkoopovereenkomst wenst op te nemen, het bekomen door de Koper van financiering ten belope van maximum 90% van de door hem geboden prijs en binnen een termijn van dertig dagen na datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.
7.9.5. De Verkoper betekent zijn beslissing aan Oximo op elektronische wijze, via het daartoe op de Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal.
7.9.6. Verkoper en Bieder erkennen jegens elkaar zowel als jegens Oximo dat een Bieding uitgaande van een Koper slechts rechtsgeldig kan gebeuren, en door de Verkoper slechts rechtsgeldig kan aanvaard worden, via het daartoe op de Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal. Aanvaardt de Verkoper een via de Oximo Website uitgebrachte Bieding buiten de Oximo© Online Verkoopprocedure om, dan zal de daaruit voortvloeiende Koop-verkoop tussen partijen en Oximo desalniettemin gelden als zijnde tot stand gekomen met gebruik van de Oximo© Online Verkoopprocedure, tenzij de verkoop tot stand kwam nadat de Dienstenovereenkomst tussen Verkoper en Oximo geldig beëindigd werd.
7.9.7.De Verkoper die lopende de Dienstenovereenkomst een bod op het Pand aanvaard dat niet werd uitgebracht via het op de Oximo Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal, of die een Bieding die via de Oximo Website werd uitgebracht aanvaardt zonder gebruik te maken van het daartoe in de Oximo Website ter beschikking gesteld communicatiekanaal, blijft aan Oximo de schadevergoeding van 75% verschuldigd zoals beschreven in artikel 7.2 hierboven.

7.11. Koop-verkoop en afhandeling ervan
7.11.1. De Bieder wiens bod werd aanvaard wordt door Oximo van die aanvaarding zo snel mogelijk in kennis gesteld (hierna “de Kennisgeving”). De Kennisgeving gebeurt schriftelijk, via e-mail, en wordt door Oximo aan de Bieder betekend in naam en voor rekening van de Verkoper.
7.11.2. De Koper wiens Bieding werd aanvaard betaalt binnen de zeven dagen volgend op de Kennisgeving het Eerste Deel van het Voorschot. Na creditering van de Oximo-Derdenrekening met bedoeld bedrag wordt het dossier door Oximo overgemaakt aan de notaris van de Verkoper met het oog op verdere afhandeling, ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en verlijden van de authentieke akte.
7.11.3. Verkoper en Koper verbinden er zich toe om, in uitvoering van hun respectieve koop- en verkoopbeloften, die onderhandse overeenkomst zo snel als mogelijk te ondertekenen, en dit op eerste verzoek van de meest gerede partij, de notaris en/of Oximo.
7.11.4. Verkoper en Koper verbinden er zich toe om Oximo stipt en getrouw op de hoogte te brengen van iedere handeling die zij met het oog op de afhandeling van de koop-verkoop stellen, daarin begrepen de ondertekening van de onderhandse en authentieke verkoopovereenkomst. Zij mandateren alhier hun respectieve notarissen onherroepelijk om Oximo op eerste verzoek op de hoogte te brengen van de stand van de afhandeling.
7.11.5. De Verkoper stelt Oximo onmiddellijk en bij aangetekende brief in kennis van iedere gebeurtenis die de online verkoop van een aangeboden Pand wezenlijk beïnvloedt dan wel onmogelijk maakt. De Verkoper stelt Oximo op eerste verzoek in bezit van alle gegevens en stukken die Oximo noodzakelijk of nuttig acht ter beoordeling van de situatie en de daaruit voor de belanghebbende partijen voorvloeiende rechtsposities. Oximo behoudt zich het recht voor om op basis van de aldus (of anderszins) door haar ontvangen gegevens en met voorbehoud van al haar rechten Oximo© Online Verkoopprocedure onmiddellijk stop te zetten, het aangeboden Pand van het Vastgoedplatform te verwijderen en de Kopers-Volgers van de stopzetting te verwittigen. De Verkoper die nalaat Oximo tijdig in kennis te stellen van dergelijke gebeurtenissen is uitsluitend aansprakelijk voor de gevolgen ervan.

8.3. Gebruiksvergoeding ten laste van de Koper
8.3.1. De Koper die via het Vastgoedplatform een aangeboden Pand in eigendom verwerft blijft aan Oximo geen enkele Gebruiksvergoeding verschuldigd.
8.3.2. Onverminderd zijn eventuele verplichting tot betalen van schadevergoeding aan de Verkoper of aan derden, blijft de Koper wiens Bieding door de Verkoper lopende de Toewijsperiode werd aanvaard aan Oximo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een Gebruiksvergoeding verschuldigd van 1.500 (duizend vijfhonderd) euro, inclusief B.T.W., in ieder van de hiernavolgende gevallen:
a. De Koper laat na het Eerste Deel van het Voorschot te betalen op de wijze en binnen de termijn beschreven in artikel 5.2,
b. De Koper weigert zonder gegronde redenen de onderhandse verkoopovereenkomst met de Verkoper te ondertekenen binnen de maand na daartoe door de Verkoper of iedere belanghebbende derde nuttig te zijn aangemaand;
c. De onderhandse verkoopovereenkomst leidt niet tot eigendomsoverdracht ingevolge omstandigheden die vreemd zijn aan de Verkoper, waaronder (maar niet beperkt tot) het gebrek aan financiering van de verkoopprijs ten belope van maximum 90% van de door hem geboden prijs en binnen een termijn van dertig dagen na datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.

11.2. Schriftelijke communicatie en overeenkomst
11.2.1. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de uitwisseling van elektronische post (e-mail) een schriftelijke communicatie uitmaakt tussen verzender en geadresseerde.
11.2.2. Door zich als Gebruiker te registreren en de daaropvolgende Oximo© bevestigingse-mail in ontvangst te nemen bevestigt de Gebruiker m.b.t. het gebruik van de Website en het Vastgoedplatform met Oximo een schriftelijke dienstenovereenkomst te hebben afgesloten.

 

 


Franse notarissen lanceren een nieuw concept voor de verkoop van immobilien “sur appel d’offres et en ligne“ onder de naam “36H immo”

Het nieuwe concept werd eerst uitgetest op www.immobilier.notaires.fr en wordt sinds kort als dienst aangeboden op immonot.com.

De verkoper moet een exclusief verkoopmandaat tekenen met de notaris. De gebruikers - kopers dienen na de bezichtiging van het pand en de controle van hun identiteit door diezelfde notaris formeel toegelaten te worden tot het platform aan de hand van een persoonlijke toegangscode die hen wordt bezorgd.

Na het verstrijken van de periode van publiciteit van zo’n 5 weken, start een periode van 36 uur tijdens dewelke eenieder die werd toegelaten kan bieden.

Elk goed wordt aangeboden met een “valeur de presentation”, die ongeveer een 20 tot 30% onder de geschatte waarde ligt. Indien op het einde van die 36 uur het hoogste bod lager blijkt te zijn dan deze waarde, dan kan de verkoper deze toch nog aanvaarden of weigeren. Indien het hoogste bod gelijk of hoger is dan deze waarde, dan laat de gemandateerde notaris hiervan een “avant-contrat de vente” tekenen.

Volgende voordelen worden met deze werkwijze beoogd: de vrijheid en de mogelijkheden van het internet zonder extra verplaatsingen, gecombineerd met de veiligheid van de notariële tussenkomst vermits het ganse proces onder toezicht van de notaris staat die werd gelast met de tekoopstelling. Daarnaast gebeurt alles zeer transparant: de kopers zien alle concurrentiële biedingen en kunnen tijdens die 36 uren opbieden; de verkopers daarentegen kunnen op hun beurt ook alle biedingen volgen, kennen op voorhand de verkooptermijn en hebben kans op een nog hogere verkoopprijs.

 

 


"Eenmaal-andermaal" organiseert geen openbare verkoop


De 'Nationale Kamer van Notarissen' en het 'Genootschap van Notarissen van de Provincie Antwerpen' hadden een geding aangespannen tegen de website eenmaal-andermaal.be.
De notarissen wilden een verkoop per opbod via het Internet laten verbieden omdat het zou ingaan tegen de belangen van de kandidaat-kopers van vastgoed. Vorige maand werd de zaak behandeld en op vrijdag 11/03/2011 viel de uitspraak: de Antwerpse strafrechter volgt de stelling van de verdediging dat de kandidaat-kopers in het biedingsproces geen aanbod uitbrengen, maar een voorstel doen van een prijs of een uitnodiging tot aanbieding.
'Eenmaal-Andermaal organiseert dus geen openbare verkoop en vormt dus geen oneerlijke concurrentie voor het monopolie van het notariaat. De openbaar aanklager had een principiële minimale straf gevorderd voor 'inmenging in het openbaar ambt'.

Online bieding
Vorig jaar hielden de Nederlander Paul Voerman (38) uit Wilrijk en Schotenaar Frank Vanleeuwe (35) hun bvba 'Eenmaal-Andermaal' boven de doopvont, een initiatief van Antwerpse makelaars. Het systeem is eenvoudig: verkopers en kopers van vastgoed bieden zich aan via de website. 'Eenmaal-andermaal' organiseert dan op een bepaalde dag en uur een online bieding. Een makelaar neemt daarna contact op met de hoogste bieder om tot een overeenkomst te komen. Al 59 panden veranderden op die manier van eigenaar.
De reactie van de notarissen bleef niet uit. Ze dienden een klacht in. Hun advocaten, onder wie stafhouder Grootjans, verwezen naar de oorsprong van de huidige wetgeving. "Vroeger gebeurden bij de organisatie van openbare verkopen zoveel onregelmatigheden dat de organisatie en de controle werd toevertrouwd aan de notarissen. Dit nieuwe systeem opent de weg voor misbruiken. De verkoper kan bijvoorbeeld vrienden mobiliseren om de prijs de hoogte in te jagen. Bijkomend, notarissen zien toe op de bescherming van de koper. Ze kijken bijvoorbeeld na of het pand al dan niet in een zone ligt, die in aanmerking komt voor onteigening."

Second opinion via beroep?
Meester Len Augustyns pleitte in deze zaak voor 'Eenmaal-Andermaal'. "We zouden ons schuldig maken aan inmenging in het openbaar ambt, maar dat klopt niet. Eenmaal-andermaal organiseert alleen online biedingen en die zijn niet bindend. De hoogste bieder wordt uitgenodigd om te zien of de verkoop kan doorgaan. En dat gebeurt door een erkend makelaar, los van de website."
De advocaat weerlegde ook het argument van het misbruik. "Het gevaar dat iemand de prijs de hoogte in jaagt, bestaat nu ook. Dat gevaar is niet groter op de website." Augustyns sprak de vrees uit dat de notarissen het monopolie op de openbare verkopen willen uitbreiden naar het internet. "Dit is de testcase voor de notarissen", aldus Augustyns. In eerste aanleg heeft hij de testcase in een principieel vonnis gewonnen. Het is nu afwachten of parket en/of de burger-lijke partijen een 'second opinion' willen vragen door in beroep te gaan…

http://www.demorgen.be/dm/nl/5403/Internet/article/detail/1234568/2011/03/11/Rechter-Vastgoedwebsite-niet-in-vaarwater-van-notariaat.dhtml

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1234568/2011/03/11/Rechter-Vastgoedwebsite-niet-in-vaarwater-van-notariaat.dhtml

 

 


Internetbiedingen op vastgoed wettelijk?

In het artikel dat Trends publiceerde, is te lezen dat Antwerpse notarissen, die openbare vastgoedverkopen moeten organiseren, de website eenmaal-andermaal.be signaleerden aan het parket. Eenmaal-andermaal organiseert internetbiedingen op vastgoed: kopers kunnen er interactief tegen elkaar opbieden voor een woning. Het parket stelde een inbreuk vast op het eeuwenoude verbod op de inmenging in openbare ambten, waarop tot 2 jaar gevangenisstraf staat. De rechtbank moet nu oordelen of de feitelijke inbreuk op het monopolie van notarissen ook een misdrijf is.
Het is duidelijk dat het Belgisch notariaat zeer kritisch staat tegenover allerlei nieuwe online concepten voor de verkoop van vastgoed. Zeker als die dan opbiedingen organiseren via internetbiedingen of met andere woorden als het dan gaat over een online vastgoedveiling. Naast het feit dat het om een aantasting gaat van hun wettelijk monopolie is er ook de terechte bekommernis dat de prijsvorming door het spel van bod en tegenbod – en dus van opbieden – zou kunnen gemanipuleerd worden, hetgeen natuurlijk onaanvaardbaar is.
Het argument van eenmaal-andermaal.be dat het enkel om vrijblijvende biedingen gaat, die dus op geen enkele manier bindend zijn voor de partijen, legt de kern van het probleem bloot. Namelijk ofwel zijn de (op)biedingen wel bindend en dan zijn ze een feitelijke inbreuk op het monopolie van de notarissen ofwel zijn ze het niet en dan kan je je afvragen wat ze dan nog waard zijn. Feit is dat men minstens wel de indruk wil wekken dat ze bindend zijn – om juist het effect van opbieden te kunnen uitspelen – terwijl het in rechte zo niet is…

Bij Oximo, dé online vastgoedmakelaar, heeft men daarom ook van bij de aanvang gekozen voor zowel online aanbieden door de verkopers als online bieden (dus niet opbieden) door de kopers. Dit alles op basis van duidelijke en transparante gebruiksvoorwaarden die alle gebruikers dienen te aanvaarden. Dit biedt heel wat voordelen ten opzichte van een online vastgoedveiling, voor zover die al zou toegelaten zijn. Het is wettelijk, het kan 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur, het is transparant, traceerbaar, veilig en bindend voor alle partijen. Het bod van de koper is bindend voor zover het binnen de 48 uur wordt aanvaard door de verkoper en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering. De toewijs door de verkoper is bindend voor zover er binnen de week op de derdenrekening een eerste deel van het voorschot wordt betaald. Eenmaal dit is gebeurd, is het aan de notaris(sen) om tussen te komen door de transactie die tussen de partijen is tot stand gekomen, te bezegelen in een document tussen de partijen (via de verkoopsovereenkomst) en tegenover de derden (via de notariële akte).

Ook Oximo is vragende partij om samen met het notariaat te onderzoeken hoe de opdracht van de makelaar en die van de notaris nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zonder overlapping en dus overbodige kosten en tijd. Dit met als voornaamste doel de consument-verkoper en -koper nog beter te kunnen dienen.

 

 


Executieveilingen via internet

     Dat Nederland al veel verder staat met het verkopen van immobiliën via internet, bewijst volgend bericht:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8881529/__Executieveilingen_viainternet__.html?sn=binnenland,buitenland
Hierin wordt vermeldt dat de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel heeft ingediend dat het particulieren gemakkelijker moet maken om mee te bieden op vastgoed dat gedwongen wordt verkocht (de zogenaamde executieveilingen via internet).

Opmerkelijk is ook om vast te stellen waarom de minister dit voorstel doe, namelijk omdat:
1. gedwongen verkopen via de klassieke openbare verkoping tot 30% minder opbrengen dan bij een onderhandse verkoop
2. de minister blijkbaar oordeelt dat een tekoopstelling via internet een grotere garantie geeft voor de best mogelijke prijs en voor een zo ruim mogelijke bereikbaarheid naar het publiek toe

Daarnaast betekent het ook dat in de Nederlandse samenleving in het algemeen niet alleen het principe van de online vastgoedmarkt al veel ruimer bekend en aanvaard is bij het publiek, maar dat het zelfs als een verbetering wordt beschouwd voor het functioneren van de markt zelf, zowel voor de verkopers als de kopers.

Indien het in de vastgoedmarkt dus regent in Den Haag, zou het dan beginnen druppelen in België, of minstens toch in Vlaanderen? Ik ben althans overtuigd van wel! Zie onder meer initiatieven zoals oximo.be, directmakelaar.be, nextimmo.be, eenmaal-andermaal.be, muiszoekthuis.be, deeigenaar.be, immonatie.be en andere.

 

 


Eindgebruiker vindt commercieel pand dankzij online veiling

 
http://www.vastgoedjournaal.nl/index.php/magazine-maart-2011#/spreadview/34/

Uit bovenstaand artikel blijkt dat de gekende internationale vastgoedbroker Jones Lang Lasalle op de speciaal ingerichte website www.internetpropertysales.nl meer en meer commercieel vastgoed op internet veilt omdat het hem toelaat op deze manier de serieuze eindgebruiker te bereiken. Het blijkt dat juist de eindgebruikers de beste prijzen betalen op de online-veilingen. Daarbij is het essentieel dat bieders over volledige informatie over het biedproces en het gewenste pand kunnen beschikken.
Wie het aanbod op deze site bekijkt, ziet dat er online ‘echt’ geveild kan worden via opbod en afslag, maar dat ook de mogelijkheid bestaat om online tenders te organiseren. Volgens JLL houden beide systemen qua gebruik elkaar in evenwicht. Het zijn vooral gemeenten en grote corporates (zoals TNT) die online hun panden via een digitale tender aanbieden. Een online tender is eigenlijk niet meer dan een online bod dat ofwel wordt geplaatst in een zogenaamde “digitale kluis” ofwel ten kantore van de betreffende notaris die voor deze procedure is ingeschakeld.

Om een online bod te kunnen doen moet men zich eerst registeren op de website, het ingevulde registratieformulier ondertekenen en dit samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs laten legaliseren door een notaris. Dit moet dan allemaal samen met een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel per post worden bezorgd aan JLL. De gebruiker moet zich dus eerst “off line“ identificeren vooraleer er kan geboden worden, hetgeen toch een zekere drempel inhoudt qua procedure.

Bij Oximo dé online vastgoedmakelaar moet men zich ook eerst registeren via www.oximo.be en zich online inschrijven voor een kijkdag. Op deze kijkdag krijgt men dan de Oximocode overhandigd, waarmee men online kan bieden. Vermits de toewijs door de verkoper pas gebeurt op voorwaarde van betaling van het eerste deel van het voorschot van maximaal 3.03 % binnen de 7 dagen op de derdenrekening van Oximo als erkend vastgoedmakelaar, gebeurt de identiteitscontrole van de bieder en de verdere administratieve afhandeling van het dossier bij de notaris, pas in deze fase van de procedure. Die 7 dagen zijn dus in hoofde van de verkoper een soort solvabiliteitscheck en in hoofde van de koper een bedenktijd. Bovendien wordt het online bod gedaan onder voorbehoud van het verwerven van een financiering ten belope van maximum 90% van de geboden prijs en binnen een termijn van dertig dagen. De bieder die zich op die manier toch nog weet te bevrijden van zijn aankoopverplichting zal wel een gebruiksvergoeding dienen te betalen aan Oximo van 1 500 euro, btw inclusief. Op die manier zorgt Oximo ervoor dat elke bieder zijn financiële mogelijkheden voldoende vooraf heeft onderzocht vooraleer over te gaan tot een online bod.

 

 


Nederlandse notarissen introduceren het begrip “internetbieden“ samen met de oprichting van regionale executieveilingen.

Eén gezamenlijke regionale veiling
Om executieveilingen voor particuliere kopers aantrekkelijker te maken heeft een twintigtal Friese notarissen besloten de krachten te bundelen. Zij hebben daarvoor de Stichting Friese Vastgoed Veiling opgericht die de executieveilingen van deze notarissen centraal organiseert, zodat er meer aandacht kan worden besteed aan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van executieveilingen voor particuliere kopers.
Daarnaast leidt een centrale organisatie natuurlijk ook tot lagere kosten, wat ten goede komt aan de eigenaar wiens woning gedwongen wordt verkocht. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten.
Door het organiseren van één regionale veiling, worden vaak meerdere panden in een zitting geveild. De regionale veilingen worden op een vast tijdstip en een vaste plaats georganiseerd.

Verantwoordelijkheid bij individuele notaris
Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen te Drachten coördineert deze regionale veiling, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Friese Vastgoedveiling. Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen regelt een aantal operationele zaken. De verantwoordelijkheid over elke individuele veiling blijft bij de notaris die staat vermeld bij elk afzonderlijk veilingobject.
Informatie over het te veilen object en over de veilingvoorwaarden, staat vermeld op de website bij het betreffende te veilen object.

Internetbieden
Vanaf maart 2011 kan bij de Vastgoedveiling Friesland en Utrechtgooi via internet geboden worden, zowel via opbod als via afslag.

http://www.vastgoedveilingfriesland.nl/page.asp?id=11425
Uit dit artikel blijkt dat de notarissen in Nederland al veel verder gevorderd zijn in het proces van samenwerking en efficiëntieverbetering bij de organisatie van openbare verkopingen. Het is evident dat de volgende stap zal zijn dat de regionale veilingen op hun beurt zullen samensmelten tot een nog groter geheel om uiteindelijk te komen tot één enkel Nederlands notarieel veilingplatform, waar zowel de belangen en het gebruiksgemak van koper als verkoper aan bod komen.
Vanaf wanneer mogen we van het Belgisch notariaat een soortgelijk initiatief verwachten?
Er zijn geruchten dat dit voor heel binnenkort is … Wij zijn alvast benieuwd!