Bouwovertredingen bij zonevreemde woningen

Wat als er een woning te koop gesteld wordt die blijkt gelegen te zijn in het agrarisch gebied en door de verkopers werd verbouwd tot een woning met een totaal volume van 1059 m³?

Een woning in agrarisch gebied is in principe bedoeld voor professionele landbouwdoeleinden. Wanneer de woning overgaat in private bewoning (dus niet als landbouwer), wordt deze woning automatisch zonevreemd, wat niet uitsluit dat u deze kunt aankopen en bewonen.

Voor zonevreemde woningen gelden specifieke bepalingen, verschillend van de bepalingen van woongebieden. Indien een woning is gelegen in "kwetsbaar" gebied zullen de beperkingen hoger liggen. 

Hieronder wordt verstaan:
 de volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg:
- agrarische gebieden met ecologisch belang,
- agrarische gebieden met ecologische waarde,
- bosgebieden
- brongebieden
- groengebieden
- natuurgebieden
- natuurgebieden met wetenschappelijke waarde
- natuurontwikkelingsgebieden
- natuurreservaten
- overstromingsgebieden
- valleigebieden
- parkgebied

gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder één van volgende categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding:
- bos
- reservaat en natuur,
- het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
- de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid krachtens artikel 52, §1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

In niet-kwetsbaar gebied is veel mogelijk , zolang u niet al te veel en te zware verbouwingen wil aanvatten.

Ga wel na of gebouw/bijgebouwen met vergunning gebouwd zijn. Dit kan je te weten komen via de Vastgoedinformatie die kan aangevraagd worden door de eigenaar zelf, de vastgoedmakelaar of de notaris. Dit gebeurt op basis van volgend model

Best is ook om door een architect te laten checken of de rest van het gebouw is opgericht comform de vergunning, en/of het bouwvolume beperkt blijft tot ten hoogste 1.000 m³ bij herbouwen of uitbreiden (bij verbouwen geldt deze eis niet). Zo neen of het kan geregulariseerd worden.

Deze informatie zou eigenlijk verplicht tot de informatieverplichting van de verkoper moeten behoren maar in de praktijk is het meestal de kandidaat-koper die één en ander (op zijn kosten) moet (laten) nakijken…

Daarnaast is het ook van belang om te weten op basis van een kadastraal of metingsplan in welke zone (kwetsbaar of niet kwetsbaar) het volledige gebouw precies gelegen is.
 Hier vindt u meer details over zonevreemde woningen
En ook de verschillende tabbladen links op de pagina.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag