Bou­wen en ver­bou­wen wordt vol­gend jaar duur­der

De bak­steen valt in 2016 op­nieuw wat zwaar­der op de maag. Wie zijn huis ver­bouwt, zal niet meer zo ge­mak­ke­lijk aan­spraak kun­nen maken op het ver­laag­de btw-ta­rief van 6 pro­cent. Wie een wo­ning bouwt, zal dan weer moe­ten vol­doen aan stren­ge­re ener­gie­nor­men.

1. U gaat bou­wen in 2016
Nog beter iso­le­ren en in­ves­te­ren in een kwa­li­teits­vol­le ven­ti­la­tie. Dat zijn de twee aan­dachts­pun­ten voor wie in 2016 zijn droom­wo­ning of -ap­par­te­ment wil bou­wen. En in de na­sleep van de stren­ge­re iso­la­tie­nor­men heeft de over­heid ook de pre­mie­voor­waar­den aan­ge­scherpt. 

Stren­ge­re iso­la­tie-ei­sen
Dat een ener­gie­zui­ni­ge wo­ning loont, is ge­noeg­zaam be­kend. Maar ener­gie­zui­nig bou­wen is ook ver­plicht: Vlaan­de­ren ver­strengt staps­ge­wijs de ener­gie-ei­sen om uit­ein­de­lijk in 2021 aan de Bij­na­Ener­gie­Neu­traal-eis (BEN) te komen. 

De maat voor het al­ge­me­ne ener­gie­peil van een wo­ning is het E-peil. Het wordt voor­al be­paald door de ther­mi­sche iso­la­tie, lucht­dicht­heid en com­pact­heid van een ge­bouw, maar ook door de oriënta­tie, de be­zon­ning en de vaste in­stal­la­ties (ver­war­ming, wa­ter­voor­zie­ning, ven­ti­la­tie en koe­ling) spe­len een be­lang­rij­ke rol. Hoe lager het E-peil, hoe min­der ener­gie uw wo­ning ver­bruikt. En die norm wordt in 2016 op­nieuw stren­ger: ter­wijl voor ste­den­bouw­kun­di­ge bouw­ver­gun­nings­aan­vra­gen in­ge­diend in 2015 een norm van E60 vol­staat, wordt dat voor wie na Nieuw­jaar een ver­gun­nings­aan­vraag in­dient E50. Die norm geldt ook voor her­bouw­de en gron­dig ver­bouw­de wo­nin­gen. 

Te­ge­lijk wor­den de iso­la­tie-ei­sen voor ven­sters, vloe­ren, daken en on­der­grond­se muren aan­ge­scherpt. Die wor­den ver­taald in een stren­ge­re U-waar­de, de warm­te­door­gangs­weer­stand.

Kor­ting op on­roe­ren­de voor­hef­fing
Nog beter doen dan de wet­te­lijk op­ge­leg­de norm loont. Maar ook daar­voor wor­den de voor­waar­den vanaf 2016 stren­ger. Een eer­ste ‘be­lo­ning’ is een ver­min­de­ring van de on­roe­ren­de voor­hef­fing ge­du­ren­de vijf jaar. Om daar­voor in aan­mer­king te komen moet vol­gend jaar het ver­eis­te E-peil 10 pun­ten lager lig­gen dan van­daag. Er zal een kor­ting met 50 pro­cent zijn als het ge­bouw een E-peil heeft van ten hoog­ste E30 en van 100 pro­cent in­dien het ge­bouw een E-peil heeft van ten hoog­ste E20. De stren­ge­re voor­waar­den gel­den voor ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­nin­gen die aan­ge­vraagd wor­den vanaf 1 ja­nu­a­ri 2016. Die ver­min­de­ring voor het E-peil wordt au­to­ma­tisch toe­ge­kend op uw aan­slag­bil­jet en kan ge­com­bi­neerd wor­den met an­de­re ver­min­de­rin­gen op de on­roe­ren­de voor­hef­fing, zoals die voor kin­de­ren ten laste, ge­han­di­cap­te per­so­nen of voor een be­schei­den wo­ning. 

Pre­mie van net­be­heer­der
Een ander voor­deel voor wie beter doet dan de wet­te­lij­ke norm is de pre­mie van de net­be­heer­der (Ean­dis of In­frax). Het be­drag hangt af van de datum van de bouw­aan­vraag en ver­schilt voor ap­par­te­men­ten en wo­nin­gen. Vanaf 1 ja­nu­a­ri 2016 moet een E20 of lager wor­den be­haald, ter­wijl dat van­daag E30 is. De pre­mie voor een nieuw­bouw­wo­ning be­draagt 1.800 euro voor E20. Per E-peil­punt­ver­be­te­ring komt daar 50 euro bo­ven­op. Voor een nieuw­bou­w­ap­par­te­ment is dat res­pec­tie­ve­lijk 800 euro en 30 euro.

Er is aan­ge­kon­digd dat de pre­mies voor ener­gie­be­spa­ren­de in­ves­te­rin­gen her­vormd zul­len wor­den, maar dat zal ten vroeg­ste ge­beu­ren vanaf 1 juli 2016. De E-peil­pre­mie zal dus nog zeker aan­ge­vraagd kun­nen wor­den voor bouw­aan­vra­gen tot en met 30 juni 2016.

Her­nieuw­ba­re ener­gie
Niet al­leen ener­gie­zui­nig­heid is van be­lang. Elke nieu­we wo­ning in Vlaan­de­ren moet een mi­ni­mum­hoe­veel­heid ener­gie uit her­nieuw­ba­re bron­nen halen. Die kan af­kom­stig zijn van een zon­ne­boi­ler, van zon­ne­pa­ne­len, van een warm­te­pomp, bi­o­mas­sa-in­stal­la­tie, aan­slui­ting op een net voor stads­ver­war­ming en/of -koe­ling of deel­na­me aan een provin­ciaal pro­ject voor her­nieuw­ba­re ener­gie. Vanaf 2016 moe­ten de zon­ne­pa­ne­len min­stens 10 kWh/m² ener­gie pro­du­ce­ren om te vol­doen, in plaats van 7 kWh/m² van­daag. Voor de an­de­re sys­te­men blij­ven de voor­waar­den de­zelf­de.

Wo­nin­gen zon­der sys­teem voor her­nieuw­ba­re ener­gie mogen vanaf 2016 maxi­maal E45 heb­ben. 

Goed wer­kend ven­ti­la­tie­sys­teem
Vanaf 2016 zal het Vlaams Ge­west ook stren­ger toe­kij­ken op de kwa­li­teit van de ven­ti­la­tie­sys­te­men in wo­nin­gen. De be­doe­ling daar­van is om ener­gie­zui­ni­ge, maar ook ge­zon­de en com­for­ta­be­le wo­nin­gen te creëren. Voor alle nieu­we en in­grij­pend ener­ge­tisch te re­no­ve­ren wo­nin­gen met een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­nings­aan­vraag of mel­ding vanaf 1 ja­nu­a­ri 2016 komen er twee nieu­we ver­plich­tin­gen:
- Voor het begin van de wer­ken moet een ven­ti­la­tie­voor­ont­werp wor­den op­ge­maakt.
- Na de uit­voe­ring moet een pres­ta­tie­ver­slag van het ge­plaatste ven­ti­la­tie­sys­teem wor­den op­ge­steld. Tot nu toe waren al­leen mi­ni­ma­le ven­ti­la­tie­voor­zie­nin­gen ver­plicht.

2. U gaat ver­bou­wen in 2016
Wer­ken door een vak­man laten uit­voe­ren aan een privéwo­ning tus­sen 5 en 10 jaar wordt vanaf 2016 duur­der. Denk maar aan de in­stal­la­tie van een bad­ka­mer, de aan­bouw van een ve­ran­da, een haard in de woon­ka­mer of schil­der­wer­ken. Er zal 21 pro­cent btw moe­ten wor­den be­taald op zowel de ge­bruik­te ma­te­ri­a­len als de ge­fac­tu­reer­de werk­uren, ter­wijl dat van­daag nog kan tegen het ver­laag­de btw-ta­rief van 6 pro­cent. 

Voor het ver­laag­de btw-ta­rief van 6 pro­cent wordt de ou­der­doms­ver­eis­te van de wo­ning op­ge­trok­ken van 5 naar 10 jaar. Niet de datum waar­op de wo­ning werd af­ge­werkt is daar­bij van tel, wel de datum van de eer­ste in­ge­bruik­na­me. ‘Het tijd­stip waar­op de wo­ning voor het eerst werd be­woond, kunt u aan­to­nen via bij­voor­beeld een in­schrij­ving in het be­vol­kings­re­gis­ter van de ge­meen­te, fac­tu­ren van een ver­hui­zings­fir­ma of de wa­ter- en gas­fac­tuur’, zegt Danny Stas, ad­vo­caat bij Laga.

De ou­der­doms­ver­eis­te werd tot nu toe in de prak­tijk soe­pel toe­ge­past. ‘Het vol­staat dat de wo­ning voor het eerst in ge­bruik werd ge­no­men in de loop van het tien­de ka­len­der­jaar. Vanaf Nieuw­jaar is het ver­laag­de btw-ta­rief van 6 pro­cent er voor wie in de loop van 2006 zijn in­trek in de wo­ning nam’, zegt Danny Stas. 

Over­gangs­re­ge­ling
Er is wel een over­gangs­re­ge­ling van twee jaar voor wer­ken waar­voor een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning is aan­ge­vraagd of mel­ding is ge­daan op ui­ter­lijk 31 de­cem­ber 2015. Op fac­tu­ren die ui­ter­lijk op 31 de­cem­ber 2017 wor­den uit­ge­reikt, moet maar 6 pro­cent btw wor­den aan­ge­re­kend. Het­zelf­de geldt voor con­trac­ten die nog dit jaar wor­den op­ge­maakt.

Uit­ge­slo­ten wer­ken
Een aan­tal werk­zaam­he­den is ex­pli­ciet uit­ge­slo­ten van het ver­laagd ta­rief, waar­door er al­tijd 21 pro­cent be­taald moet wor­den, on­ge­acht de leef­tijd van de wo­ning. Dat is onder meer het geval voor:
- Elek­tri­sche keu­ken­toe­stel­len: voor de keu­ken­kas­ten en het keu­ken­blad geldt het ver­laag­de btw-ta­rief van 6 pro­cent, maar op elek­tri­sche keu­ken­toe­stel­len moet al­tijd 21 pro­cent btw wor­den be­taald. Zelfs als ze in de keu­ken zijn in­ge­bouwd.
- Zwem­ba­den, sauna’s, ten­nis­ter­rei­nen en­zo­voort.
- Tuin­aan­leg, af­slui­tin­gen, vij­vers, fon­tei­nen. 

Voorbeeld:
In­rich­ten twee­de bad­ka­mer: 20.000 euro Schil­der­wer­ken: 2.500 euro 

U laat de wer­ken uit­voe­ren in 2015:
 - Btw bad­ka­mer: 20.000 x 6% = 1.200 euro
 - Btw schil­der­wer­ken: 2.500 x 6% = 150 euro 

U laat de wer­ken uit­voe­ren in 2016:
 - Btw bad­ka­mer: 20.000 x 21% = 4.200 euro
 - Btw schil­der­wer­ken: 2.500 x 21% = 525 euro 

Ver­schil: 3.375 euro

Bron:
Netto

Gerelateerde artikels

(Ver)bouwplannen? Deze regels veranderen vanaf 2021

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning voldoen aan de BEN-eisen. Het E-peil wordt strenger, maar het S-peil voorlopig nog niet. Ook de btw voor sloop en heropbouw wordt verlaagd naar 6%. Welke eisen en regels veranderen er mogelijk nog? Wij zochten het voor je uit.
Lees meer

Wanneer is grond bouwgrond?

Stel: u hebt een stuk grond op het oog in een mooie, rustige straat. Hoe kunt u nu zeker weten dat het om bouwgrond gaat?
Lees meer

Welke verbouwingswerken zijn nodig bij het kopen van een oude woning?

Een oude woning kopen betekent renoveren. Vaak gaat het om smaak en wooncomfort, maar sommige werken zijn wettelijk verplicht. Wij zetten even de belangrijkste verbouwingen met meerwaarde op een rijtje.
Lees meer

Zo worden de kosten verdeeld bij de terrasrenovatie van een appartement!

In heel wat appartementsgebouwen moeten op termijn de terrassen worden gerenoveerd. Wie betaalt daar uiteindelijk de rekening van? Moeten de eigenaars van de terrassen deze renovatie altijd zelf betalen?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons